HÅNDBOGEN I LASTSIKRING

Lastsikring og stuvning af gods i container, på lastbil, godsvogn og på skib

Lastsikring ved transport ad landevej, bane og skib efter EU BPG og CTU-koden

Korrekt lastsikring og stuvning af gods til transport på køretøj, tog eller skib er afgørende af flere grunde. 


Dels er der hensynet til mennesker og miljø i form af at undgå ulykker. Og dels er der ønsket om at sikre, at godset når rettidigt frem til modtager i hel og ubeskadiget stand. 


Forsyningssikkerhed og tilgængelighed af varer er altid væsentligt, men endnu mere i urolige tider med vareknaphed og ustabile forsyningslinjer.


Håndbogen i lastsikring er en komplet  lastsikringsmanual, der indeholder alle de vejledninger, regler og beregninger, du skal bruge for at kunne udføre korrekt sikring og surring af gods i lastbærere, fx containere, og på lastbil, fx ladtrailere og biler med fast kasse.


Den giver dig grundige anvisninger på de forskellige trin i stuvning og sikring af gods til transport ad landevej og er derved en unik og meget anvendelig håndbog i det praktiske lastsikringsarbejde.


Bogen indeholder desuden udførlige vejledninger i lastsikring til transport på jernbane og på skib.

Håndbogen i lastsikring er baseret på IMO/ILO/UN ECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden) og European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport (EU BPG). 


Håndbogen i lastsikring er en interaktiv iBog®,  som du læser online. 


Du kan købe adgang til bogen i 7, 30, 100 eller 200 dage.

Hvorfor er korrekt lastsikring så vigtig?

Konsekvenserne af manglende eller utilstrækkelig lastsikring kan være fatale, for mennesker, miljøet og ikke mindst for din virksomheds renommé. Derfor skal du tage lastning, stuvning og sikring af godset særdeles alvorligt. Se her hvorfor.

Mangelfuld lastsikring af gods i skibscontainer

Du skal være særdeles omhyggelig, når du skal sikre gods i en container til søtransport. Det er ikke nok kun at være obs på den anbefalede lastfordeling i containeren. Du er også nødt til at sørge for tilstrækkelig sikring af godset ved hjælp af opklodsning og/eller surring inde i containeren.


© Wesmans A/S

Sammenstyrtet lastsikringsarrangement

Hvis lasten i et større antal containere om bord på et containerskib ikke er lastet og sikret korrekt, kan det udløse en dominoeffekt, hvor hele lastsikringsarrangementet kollapser. Hvis sammenstyrtningen sker til søs, er der overhængende fare for, at skibet får slagside og i værste fald synker.


© Tim Schwabedissen 

Kraftig slagside efter lastforskydning på ro-ro-skib

Forskydning af lasten på grund af mangelfuld lastsikring  inde i containere kan få voldsomme konsekvenser.  Det var tilfældet med ro-ro-skibet M/S Finnbirch, der fik kraftig slagside i hård sø og senere sank. To medlemmer af besætningen omkom i stormen.


© Norrlandsflyg AB

Sikring af betonelementer, tunge maskiner mv.

Tungt gods så som betonelementer, tunge maskiner, vindmøllevinger, tømmer o.lign. kræver særlige lastsikringsteknikker, der er tilpasset den pågældende last. I eksemplet her skete en tragisk ulykke, da betonelementer faldt af en ladtrailer grundet utilstrækkelig surring.


© Polismyndigheten

Utilstrækkeligt sikret gods på jernbanevogne

Gods på og i jernbanevogne skal være korrekt sikret for at kunne modstå påvirkninger, både under transit og ved rangering. Mangelfuld sikring af gods eller lastbærere kan få katastrofale følger, som det var tilfældet med ulykken på Storebæltsbroen i 2019. Her var en lukket trailer ikke blevet korrekt fastgjort til godsvognen og ramte et passagertog. Resultat: 8 døde og 18 sårede,


© Stanley Öberg 

Hvad indeholder Håndbogen i lastsikring?

Her får du et hurtigt overblik over indholdet i iBogen®

Håndbogen i lastsikring

Ansvarsforhold

Lastbærere

Konsekvenser af mangelfuld lastsikring og erstatningsansvar

Krav, dimensionering og hvilke lastbærere der skal bruges til hvad

Lastpåvirkninger

Lastsikringsudstyr

Påvirkninger af godset under forskellige transportformer

Styrke, mærkning og hvornår man skal bruge hvilket lastsikringsgrej, fx surringer

Generelle principper

Gods der kræver særlig teknik 

Faktorer der afgør, hvordan godset bevæger sig samt generelle lastsikringsprincipper

Detaljerede anvisninger vedrørende sikring af gods, der kræver særlige teknikker 

Køb adgang til Håndbogen i lastsikring nu!

30 dage

DKK 199

Om TUR Forlag

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.

Websider fra TUR Forlag

www.turforlag.dk

www.turteori.dk

www.tur.dk

www.cargodynasty.dk

www.fjernunderviser.dk

køreskolematerialer.turteori.dkKontaktoplysninger

TUR Forlag

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København K

Tlf. 35 87 87 00

info@turforlag.dk

LinkedIn